Home
 
Volg ons op:
Nederlandse versieHet Pirandello Festival (Archief)Pirandello Concours
Pirandello concours voor amateurtoneelspelers en vertellers
Barbaarse tijden
In 2013 zal het vierde Pirandelloconcours plaatsvinden in Helmond. Het succes van het in 2005 en 2007 nog incidenteel georganiseerde concours, als onderdeel van een festival, heeft de Stichting Luigi Pirandello doen besluiten het evenement structureel voort te zetten.
Het vierde concours maakt deel uit van een groter project dat als titel «Barbaarse tijden» heeft gekregen en loopt tot en met 2014.

Annatheater, Helmond

Ook vertellers

Het Pirandelloconcours is nog volop in ontwikkeling. Konden aanvankelijk alleen al dan niet vaste gezelschappen deelnemen aan de wedstrijd, in de derde versie werden ook vertellers toegelaten. De jury was  van oordeel dat de combinatie van verhalen vertellen en theatervoorstellingen geven een goede greep is geweest. Het geeft een plezierige afwisseling.

Centraal thema: Barbaarse tijden

Dit thema is onder andere ontleend aan Pirandello's laatste, onvoltooide toneelstuk, De reuzen van de bergen (I giganti della montagna). Een korte samenvatting van dit alleen in scriptvorm te raadplegen {1} drama:  In De reuzen van het gebergte laat Pirandello zien hoe weinig de poëzie, het toneel, waard is in de samenleving. Degenen die poëtisch in het leven staan, verliezen het van de realiteit. Kunst en realiteit laten zich niet vermengen, zeker niet in een omgeving die beheerst wordt door materialisme. Voor sommigen betekent dat, dat zij liever een eind aan hun leven maken. Anderen verzetten zich en volharden in een door hen gevoelde missie om de massa te bereiken, maar de onverschillige massa jaagt hen van het toneel. Weer anderen trekken zich terug uit de maatschappij, trachten te overleven in een soort reservaat, in de marge van de werkelijkheid, maar geloven in de wereld van de magie en de illusie die boven de realiteit uitgaat.

 

Een andere invalshoek is de inhoud van het boek De barbaren (2010), geschreven door Alessandro Baricco. Ook onze tijd kent, zo stelt Baricco, deze cultuurbarbaren, zo genoemd omdat ze een bedreiging vormen van alles waaraan we gewend zijn, wat we heilig verklaard hebben. Ze dringen door op alle terreinen in de samenleving en brengen veranderingen aan. Het zijn indringers die van binnen uit een gevestigde orde aanvallen, die plotseling maar meestal sluipend oude waarden, gewoonten of inzichten van geen of weinig waarde verklaren, of deze haast ongemerkt verlaten, en vervangen door nieuw. Soms eigenen ze zich zelfs het woord barbaren toe als een geuzennaam.

Samengevat komt het erop neer dat de barbaren volgens Baricco wezenlijke bestanddelen van onze huidige cultuur vernietigen: «De duurzaamheid, de authenticiteit, de diepgang, de continuïteit, het zoeken naar de zin van het leven en van de kunst, het absolute, de waarheid. In plaats daarvan triomfeert de oppervlakkigheid, de vluchtigheid, het kunstmatige, het spectaculaire, het succes als enige maatstaf, blijft over de horizontale mens die op ervaringen belust is in een voortdurend veranderlijke maalstroom. Het leven wordt surfen, een snel navigeren dat van het een op het andere springt zoals je op het internet van de ene op de andere toets drukt; de ervaring is een (acht)baan van sensaties waarin Pulp Fiction en Disneyland net zo goed figureren als Moby Dick en waarin geen tijd rest voor het lezen van Moby Dick».

Het interessante aan Baricco's opvattingen is nu, dat hij dat hij eerst aan de hand van voorbeelden uit de wereld van de wijn, het voetbal en het boek deze als negatief te boek staande ontwikkelingen beschrijft en beaamt, maar vervolgens de stelling poneert dat we niet te maken met een botsen van culturen, maar met een bijna genetische mutatie van een oude naar een nieuwe cultuur die we moeten zien te omarmen.


Cultuur en barbarisme zijn geen tegenstelling, ze vormen een complementair paar. «In wezen komt het er denk ik op neer -- zegt hij concluderend -- dat we kunnen besluiten wat we van de oude wereld willen meenemen naar de nieuwe wereld. De dingen waarvan we willen dat ze intact blijven (...) De banden die we niet willen verbreken, de wortels die we niet willen kwijtraken, de woorden die we nog altijd willen blijven uitspreken, en de ideeën die we willen blijven denken. (...) Het is een moeilijke taak omdat het nooit betekent dat we iets in veiligheid brengen tégen de mutatie, maar altijd ín de mutatie»

Marathonweekend

Het concours zal in één lang weekend {2} volledig afgewikkeld zal worden. Deelnemers kunnen daardoor gemakkelijker de presentaties van elkaar bijwonen en kunnen gezamenlijk de prijsuitreiking bijwonen. Verder is niet onbelangrijk dat zij ook met andere facetten van het Pirandellofestival in zijn geheel kennis kunnen maken.

Wie kunnen deelnemen?

Gezelschappen en spelers/vertellers uit heel Nederland en Vlaanderen {3} zullen hun krachten kunnen meten in het spelen en vertellen van werk, gebaseerd op het thema «barbaarse tijden». De kwaliteit van gezelschap en/of regisseur staat  voorop bij het selecteren van het deelnemersveld. Verder spelen een belangrijke rol de keuze van het te spelen toneelstuk, resp. het te vertellen verhaal, of het belang van een gemaakte bewerking, en de geografische spreiding van de deelnemende groepen.

Regie

Voor verenigingen die graag deelnemen maar nog een regisseur zoeken, kan de organisatie indien gewenst proberen een oplossing te vinden via goede contacten met de Toneelacademie Maastricht en de Academie voor drama te Tilburg.

Buiten mededinging

Het staat de deelnemers, vertellers en toneelspelers, vrij zich met instemming van de organisatie buiten mededinging te presenteren. De jury zal ook deelnemers buiten mededinging in het juryrapport opnemen.

De opzet van het concours

In de opzet van het derde Pirandelloconcours wordt aan verenigingen of ad-hocgezelschappen, en aan vertellers, niet alleen de gelegenheid geboden hun kunst en kunnen te vertonen, maar ook zich aan elkaar te verrijken, resp. zich met elkaar te meten. Daarom wordt in dit concours nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen het voortraject en de uiteindelijke presentatie.

Het voortraject

In het voortraject zal veel aandacht worden geschonken aan de aspecten «onderlinge kennismaking» en «uitwisseling». Uitwisseling is een belangrijke voorwaarde in het leerproces. Gezelschappen en individuele spelers/vertellers worden immers sterker door kennis te maken met de vergelijkbare ambities van anderen en de confrontatie aan te gaan met andermans voorbereidingen en optredens.
Ook de verkenning van het thema is onderdeel van het voortraject.
Met dit doel voor ogen zal in het voortraject van het concours op 9 februari 2013 een workshop voor deelnemende regisseurs en toneelspelers verzorgen rond het thema «barbaarse tijden». Ook de kennismaking en omgang met repertoire zal aandacht krijgen. Onder het steekwoord «Pirandello» gaat immers de uitdaging verborgen om kennis te maken met, resp. te komen tot een nieuw, ander repertoire.
Tenslotte zullen kort vóór het weekend van het concours met name de vertellers de gelegenheid krijgen hun optreden te perfectioneren in een extra workshop.

Het verplichte thema

Thema van festival, c.q. concours is: «Barbaarse tijden».
Dat het thema ook aan Pirandello ontleend is, betekent geenszins  dat deelnemers alleen maar of vooral stukken van de schrijver dienen  te gebruiken. Centraal staat het thema en dat houdt in dat deelnemers in principe met werk van iedere schrijver , eventueel eigen werk, deel kunnen nemen. 

Meer info

- Praktische informatie
- Reglement
- Eerdere winnaars
- Flyer Concours (PDF)

 

__________

 

{1} Een vertaling van het stuk is als script aanwezig in het Theaterinstituut Nederland, www.tin.nl.

 

{2} Een grote deelname kan leiden tot het inzetten van nog een weekend.

 

{3} Deelname van buitenlandse deelnemers is niet alleen in principe mogelijk, maar wordt ook nagestreefd. De taal mag geen barrière zijn.

‹ terug
Actueel
Biografie Luigi Pirandello
Geboren in Agrigento (Sicilië). Schrijver van enkele bundels gedichten, meer dan 200 verhalen, 44 toneelstukken en een aantal essays. In 1934 werd hem de Nobelprijs voor de literatuur toegekend voor met name zijn toneelwerk. Absurdistische stukken als Zes personages op zoek naar een auteur en Hendrik IV, maar ook meer realistische, tragikomische stukken als Limoenen van Sicilië worden heden ten dage nog overal ter wereld gespeeld. Talloos zijn de films die tussen 1918 en heden van en naar zijn werk gemaakt zijn. Een klassieker is nu reeds de film Kaos van de gebroeders Taviani uit 1984. Kaos is ook de plek waar hij werd geboren en waar zijn stoffelijke resten in een urn bewaard worden.